Hva er synd?

Opprettet søndag 14. januar 2018 08:40 Publisert Treff: 94

Kategori: Les undervisningen

Brukervurdering:  / 1
DårligBest 

  • Du kan også se denne serien på video og lytte til den:  Kommer (se ukens undervisning)
  • Les denne undervisningen på (last ned) PDF (kommer)

 Synd er kanskje ikke et populært tema å ta opp, men det er et veldig viktig ett.

Når jeg tar opp et tema som synd kan jeg få flere reaksjoner: 
Noen tenker med en gang at dette vil jeg ikke høre om, fordi de er lei av å føle seg fordømt og ha skyldfølelse. 

Ofte kan dette teamet bli fremstilt slik: Du er en stor synder, slutt å synd, skam deg, prøv å vinn seier over synd! Eller de prøver å gi deg et ti stegs program til hvordan overvinne synd og leve et seirende kristenliv.

Noen andre igjen tenker kanskje slik når jeg tar opp dette teamet: Ikke ennå en som vil snakke om at synd ikke er så ille og så farlig, eller at det ikke noe som egentlig heter synd.
Jeg vil ikke fortelle deg noe av dette i denne undervisningen. Jeg vil ikke gi deg fordømmelse og jeg vil heller ikke si at synd ikke er farlig eller ikke eksisterende. 

Mitt fokus er på identitet og hvem du i sannhet er, det vil hjelpe deg til ikke å falle i noen av disse grøftene.

Mitt ønske med denne undervisningen er du kan får et nytt lys over dette teamet, og se synd for det det er uten fordømmelse, skam og skyld.

Ordet synd blir brukt mest i religiøst sammenheng, og det handler ofte om det gale vi gjør og tenker, og som vi ofte tenker gjør at en gud blir sint og synd må straffes.
Hvordan du håndterer dette teamet kommer mye an på ditt gudsbilde, hvis du har et bilde av en fordømmende og sint gud, vil du også prøve å unngå dette temaet, og du vil lett føle deg fordømt.
Som sagt, det jeg vil undervise er ikke fordømmende, men du kan likevel oppleve det, hvis du har et feil bilde av Gud.

Wikipedia sier dette:
Synd er i religiøs sammenheng knyttet til tanker, ord og/eller handlinger som står i et motsetningsforhold til det guddommelige vesen, virkelighet og vilje. Sagt på en annen måte, synd står i et motsetningsforhold til Guds hellighet.

Mange assosier synd med Gud, hans sinne og vrede, og dette bilde av Gud gjør at mange ikke vil ha noe med han å gjøre, og de vil også ofte si at det ikke er noe som heter synd.
Selv en del kristne har falt i denne grøften; der man ikke lenger ønsker å snakke om synd, fordi det bringer fordømmelse og negative assosiasjoner med seg.

Som sagt, dette er et veldig viktig teama, og bare for å gjøre det klart så tror jeg så absolutt det er noe som heter synd. Grunnen til at Jesus kom var for å fri oss fra dens makt og undertrykkelse.

Ordet som er blitt brukt i det Nye testamentet er hamartia, som betyr «å bomme på målet», det vil i hovedsak si: Vi bommer på å gjøre det som er rett og godt.

Min definisjon på synd er dette:
Alt det vi sier, tenker og gjør, og også det vi lar vær å gjøre, som er negativt for oss, og de som blir påvirket av det gale vi gjør.
Synd vil også ødelegge forhold. Forhold til deg selv, med andre og med Gud.

Det er en ting jeg vil nevne her: Mange tror at synd påvirker Gud sitt forhold til oss, det vil si: Gud blir sint på oss, fordømmer oss og vil avvise oss, men Gud gjorde noe med synd en gang for alle på korset, og han holder ikke våre synder opp imot oss.
Hvis du tror jeg sier i mot Bibelen her, ta en titt på Salme 103, og også lignelsen om den bortkommende sønn i Lukas 15, og svar på dette spørsmålet: I lignelsen, forandret faren sin holdning til sønnen seg? Eller var den det samme?
Jesus opprørte faktisk mange religiøse med denne lignelsen, for den stemte ikke helt med deres gudsbilde. De tenkere at faren skulle ha vært sint på sønnen, fordi han hadde gjort store synder, og han burde ha straffet straffet ham, ikke tatt han imot med ubetinget kjærlighet.

Så Gud sin kjærlighet mot oss forandrer seg ikke, men synd kan påvirke vårt forhold til ham. Vi kan lett trekke oss vekk fra Gud, og til og med tenke feil om Gud når vi gir etter for synd.
Når vi er inne på lignelsen i Lukas 15, så var det nettopp dette sønnen gjorde: Han trodde feil om sin far, han trodde han ville bli straffet for sin synd og kanskje bare bli en tjener, hvis han var heldig.

Det var også en annen person i denne lignelsen, det var den hjemmeværende sønnen. Han hadde også gjort synd, og trodde feil om sin far. Han trodde hans gode oppførsel og harde arbeid ville gjøre at han oppnådde noe hos sin far, og gjennom dette få hans akseptasjon og kjærlighet. Han satte sin lit til det han hadde gjort (som også er en synd), og ble sint når broren kommer hjem og blir akseptert uten betingelser. Denne sønnen var stolt og dømmende, dette er to store synder som vil skade våre forhold, både til oss selv, andre og vårt forhold til Gud.

 

Synd og vår identitet.

Det som de fleste kristne og kirkesamfunn er enige om er at synd er en fiende og at Jesus kom for å sette oss fri fra den. Alle et enige om at syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus (Rom 6:23).
Men det som skiller en del kirkesamfunn er hvordan vi definerer vår identitet.

Det er to hovedsyn

  1. Vi er bare syndere, frelst av nåde. Menneskets natur er syndig, selv etter frelsen. Dette synet finnes blant annet hos lutheranere, metodister, kalvinister og baptister.
  2. Når vi blir kristne får vi en ny natur og blir rettferdige. Vi er rettferdig, ikke synder lenger. Dette synet finnes blant annet hos karismatikere og en del nyer kirkesamfunn.


Mitt eget kirkesamfunn som ble stiftet i slutten av 1800 tallet, Den Frie Evangeliske Forsamling hadde dette siste synet, og det var få den gangen som hadde dette synet, og de møtte sterk motstand på den tiden.   

Under det siste finner du en del nyanser.
Innen for det karismatiske trossamfunnene/retningene finner du at mange splitter opp ånd, sjel og legemet.
Selv om det ikke alltid blir sagt direkte er ofte dette som blir formidlet: Vår ånd er rettferdig og ren, men vår sjel og kropp er syndig. Derfor må vi med vår ånd prøve å kjempe mot vår sjel og kropp. Dette vil med andre ord si at vi har to identiteter: Vi er både rettferdige og rene, som er vår ånd, men vi er også en syndig skapning, som er vår sjel og kropp.
Jeg var en ung ungdom under den den karismatiske vekkelsen på 80-90 tallet, og det var mye dette som ble fortalt da.

Et annet syn, som har blitt mer populært i de siste årene, og er kalt universalisme. De mener at siden alle mennesker ble rettferdige da Jesus døde og sto opp, og fordi Jesus døde for alle, forsonte alle med seg selv og døde for synd en gang for alle, er alle mennesker på vei til himmelen, enten de tror eller ikke.
Bare for å gjøre det klart, så har ikke jeg ikke dette synet.

Det siste synet jeg vil presentere for deg er det jeg heller til.
Dette synet kan forveksles noe med universalismen, men det skiller seg likevel vesentlig ut.

Alle er inkludert i det Jesus gjorde (for så høyt har Gud elsket verden Joh 3:16 og Gud forliket verden med seg selv i Jesus Kristus, og tilregnet oss ikke våre synder (2Kor 5:19), men du må velge å tro for å ta del i det. Dette vil også si at du vil erfare å få den nye skapningen (2Kor5:17).

Noen mener her at alle ble født på ny og fikk en ny skapning da Jesus døde og stod opp, men at du fremdeles må tro for å ta del i det. Jeg forstår tankegangen her, for alt er gjort ferdig, og aller er inkludert i det Jesus gjorde, men jeg vil kanskje heller si det på denne måten: Jesus gjorde det mulig for oss å motta denne nye skapning når vi velger å tro det (og å tro er et valg, ikke en følelse eller prestasjon).

Da vi ble en ny skapning, ble vi det helt igjennom. I den nye skapningen skilles det ikke på ånd, sjel og legemet, for de er alle ett. 
Du kan også si at før tilhørte din kropp og sjel synd, men da du ble født på nytt tilhørere ikke de synd eller mørkets rike lenger, du er satt over i et nytt rike!

Sinnet trengs fremdeles å fornyes (Rom 12:1-2) og kroppen er et redskap (Rom 6:13&19) og et hus du bor i her nede. Det er også et tempel der den Hellige Ånd bor (1Kor 6:19-20).
Hvis kroppen hadde vært ond og tilhørt synd kunne ikke den Hellige Ånd ha bodd der.

Det er mye som kunne ha vært sagt om disse retningene, og du kan finne mange blandinger også. Studer gjerne dette for deg selv, for jeg vil ikke bruke så mye mer tid på å gå grundigere i disse retningen i denne undervisningen.

Du er ikke synd!

Uansett hvilken tradisjon du er vokst opp med, er det jeg skriver nå veldig viktig, og tenk nøye igjennom det jeg sier, spesielt hvis du har et annet syn.

Det alle fleste av oss, hvert fall innerst inne, ønsker er å bli fri syndens makt over våre liv. Selv mange av de som ikke kjenner Gud (for eksempel: de aller fleste ikke kristne som har problemer med alkohol, ønsker ikke at alkoholen skal ha makt over dem lenger, de vet at det er ødeleggende for dem), ønsker dette.

Spørsmålet er: Hvordan?
Vi som kristne sier at vi har svaret på syndens problem, som er Jesus, men i det praktiske liv ser det ofte ikke slik ut. Mange sliter vel så mye med synd som de ikke kristne, de sitter nesten like mye fast i dem, selv om vi kanskje klarer utad å holde en bedre fasade, men i tillegge sliter vi mer med mye fordømmelse, skyld og selvforakt.
Du kan finne at enkelte ikke kristen kan ofte utøve bedre selvdisiplin enn mange kristne. Hva kommer dette av?

Jeg tror dette kommer av de to synene som jeg har presentert for deg i denne undervisningen. Det første: Du er bare en skitten synder og venter på himmelen der du skal bli perfekt, men her nede må vi bare akseptere den syndige oss og prøve å leve sammen med den. Vi forakter oss selv og det vi gjør, men vi får bare prøve å gjøre det beste ut av det, stole på nåden og prøve å holde fast på troen så vi kommer oss til himmelen.

Det andre synet, som jeg mener er hakket verre, er synet om at vi både er syndige og hellige på samme tid. Vi har to naturer på innsiden, en syndig natur og en rettferdig natur.
Disse to er i konstant kamp med hverandre, og man må passe på å mate den gode naturen slik at syndenaturen ikke får kontroll over en. Dette er en konstant kamp som må kjempes til vi kommer til himmelen.

Ingen av disse synene er gode nyheter for oss her nede. Evangeliet betyr gode nyheter, og hva er de gode nyhetene? Handler de gode nyhetene kun om å komme seg til himmelen?

De gode nyhetene er bedre enn du tror!
Jeg tror de gode nyhetene er bedre enn du tror. La meg vise deg det!
Rom 6:6-14
4 Vi ble altså begravd med Ham ved dåpen til døden, for at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, slik skal også vi vandre i et nytt liv.
5 For hvis vi er blitt forenet med Ham i likhet med Hans død, da skal vi også bli det med oppstandelsen.
6 For vi vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med Ham, for at syndelegemet skulle bli fratatt sin makt, så vi ikke lenger skal være slaver under synden.
7 For den som er død, er rettferdiggjort fra synden.
8 Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med Ham,
9 fordi vi vet at etter at Kristus er oppreist fra de døde, dør Han ikke mer. Døden hersker ikke lenger over Ham.
10 For den døden Han døde, den døde Han for synden én gang for alle, men det livet Han lever, det lever Han for Gud.
11 Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus, vår Herre.
12 La derfor ikke synden ha herredømme i deres dødelige kropp, så dere skulle lyde den i dens lyster.
13 Og still heller ikke lemmene deres fram som våpen for urettferdigheten til tjeneste for synden, men still dere selv fram til tjeneste for Gud som de som av døde er blitt levende, og still lemmene deres fram som våpen for rettferdigheten til tjeneste for Gud.
14 For synden skal ikke herske over dere, siden dere ikke er under loven, men under nåden.

Synd er ikke bare noe vi gjør, men en ond makt
Jeg ønsker først å vise deg at synd ikke bare er en ting vi gjør, men en makt og en skapning. Legg merke til at det står synden og den, når det er referert til synden. Dette heter på norsk: personlig pronomen. Det vil si: Bibelen sier ikke at du er synd, det er noe uten for deg som er synd, kalt det eller den. Hvis du lest over, i vers 12, så vil du se at den har også lyster. Disse lystene er ikke dine, men det er dens lyster: ..så dere skulle lyde den i dens lyster.

La meg vise deg et skriftsted til: Dette er etter syndefallet og da Kain blir fristet til å ta livet av sin bror Abel.
1Mos 4:7
7 Har du godt i sinne, kan du ikke da se frimodig opp? Men hvis du ikke har godt i sinne, ligger synden på lur ved døren. Dens onde lyst vil fange deg, men du skal herske over den.»

Her igjen ser vi at synden er noe utenfor deg, du er ikke den. Hvis synd var deg, eller en del av deg, hadde du ingen mulighet til å seire over den. For en by som ligger i strid med seg selv kan ikke stå. Jesus selv sa dette da han ble beskyldt for både å ha Gud og djevelen i seg.
Matt 12:25
25 «Hvert rike som er i strid med seg selv, blir ødelagt, og hver by eller hvert hus som er i strid med seg selv, kan ikke bli stående.

Så du kan ikke ha både Gud sin ånd og syndens makt boende i deg.

En del snakker om at vi fremdeles har et syndelegeme og et gammel menneske på innsiden.
For det første, hva er syndelegemet? Syndelegemet var der synden kunne bo og herske. Synden kunne ta bolig i oss, selv om det ikke var oss.
Dette legemet var også forent med synden, men hva skjedde da Jesus døde og sto opp? Du ble med han spikret til korset, og ditt syndelegemet ble korsfestet og døde sammen med ham (Rom 6:6), du er blitt oppreist og fått et nytt liv og bli en helt ny skapning, den gamle skapningen er borte, alt er blitt nytt, og alt dette er ikke ditt eget strev om å få det til ved å prøve og korsfeste deg selv, men alt dette er av Gud!
2 Kor 5:17-18
17 Derfor om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt.
18 Men alt dette er av Gud, Han som forlikte oss med seg selv ved Jesus Kristus, og ga oss forlikelsens tjeneste,

Du er ikke lenger forenet med synden, du har blitt forenet og forliket med Gud!
1 Kor 6:17
17 Men den som er forenet med Herren, er én ånd med Ham.
Rom 6:5
5 For hvis vi er blitt forenet med Ham i likhet med Hans død, da skal vi også bli det med oppstandelsen.

Synden har i realiteten ingen makt over deg lenger, du er død til den! Men du har fremdeles valg. Gud tok ikke vekk ditt frie valg, da du ble en ny skapning heller, så du kan velge å synde fremdeles.
Selv om du skulle synde, så blir ikke plutselig din identitet en synder, du bare tror på løgner om hvem du er og hvem Gud er.

  • Din største fiende er ikke deg selv, men løgnene du tror om deg selv.


Du må vite hvem din fiende er, hvis ikke vil du aldri vinne. Du vil heller aldri vinne hvis du selv er din egen fiende! (Ef 6:12-13)

Uansett hvilken teologi og trosretning to har, tenk etter dette? Fungerer den teologien jeg har i praksis, hvis ikke, kanskje du ikke har trodd det som er sant om deg?
Jeg kan skrive under på at å se hvem jeg i sannhet er nå, og hvem jeg er forente med, har satt meg fri på så mange områder.
Det er ikke det at jeg aldri synder mer, for jeg trenger fremdeles å re-programmeres, det vil si: Fornye mine tanker. Men det er en så stor frihet å vite at synd jeg gjør ikke er en del av min identitet! Jeg kjemper ikke mot meg selv, ei heller mot andre mennesker.


 

Neste del kommer 25 februar! Se også ukens undervisning!

 

Få oppdateringer om ny undervisning

Din e-post

* må fylles ut
 

Visjonen bak denne siden

Helbredelse og gjenoppretting av mennesket og menneskers liv er en oppdagelse av to viktige sannheter: Hvem Gud er, og hvem du i sannhet er!
1. Oppdage at Gud er kjærlighet.
2. Oppdage hva det vil si at du er skapt i Guds bilde og din verdi.
Se: Kjernen i det jeg underviser, Visjonen og Hvem er Bibelundervisning?