Hva er Guds vilje? (tekst)


Opprettet onsdag 18. april 2012 01:00 Publisert Treff: 19253

Kategori: Les undervisningen

Share

Er alt som skjer med deg og i verden Guds vilje? Jeg har ofte hørt folk si at når noe galt skjedde så må Gud ha en vilje med det. Det kan være en ulykke som noen opplevde eller en som døde av kreft.

Men er det slik at alt ondt som kommer din vei er Guds vilje? Jeg er overbevist at det ikke er slik. Det å si at alt som skjer er Guds vilje er faktisk en djevelsk løgn. Hvorfor skal vi for eksempel be om en ting, når Gud allerede har bestemt utfallet av bønnen, og hvorfor kjempe mot synd, hvis jeg ikke kan gjøre noe fra eller til.

I denne undervisningen vil jeg gi deg noen nøkler til hvordan du kan forstå Guds vilje for deg.

Du kan også lytt til denne undervisningen her!
Mp3 Hva er Guds vilje?
Du kan også se denne undervisningen
Hva er Guds vilje (Video)

 


 Hva er Guds vilje?

Dette emne kan være et diskusjonstema for mange. Hvis du blir provosert av denne undervisningen vil jeg anbefale deg å lese alt, for da vil du kunne se hele bildet. Skriv gjerne til meg også og fortell meg hva du er uenig i.

En gang skulle jeg på en kristen leir, men det var noe feil med bilen min som jeg hadde satt på verksted. Da jeg skulle hendte bilen sa de at de ikke fant ikke ut hva som var feil. På vei hjem ba jeg veldig konkret: ”Gud, før jeg kommer hjem, vis meg hva som er galt med bilen.” Og Gud viste meg det. Jeg visste i denne situasjonen at Gud ønsket at jeg skulle på denne leiren, rett og slett fordi alternativet var å være hjemme og ikke oppleve Guds velsignelser. Men jeg kunne ha tenkt: ”Ja, ja da var det vel ikke Guds vilje at jeg skulle på denne leiren. Det kunne jo hende at det hadde skjedd en ulykke på veien og det var derfor Gud hindret meg.”  Jeg har hørt andre som har sagt lignende ting.
Jeg tar dette eksempelet fordi jeg vet at mang tenker slik, og når du gjør det vil jeg si at i de fleste tilfeller så blir vi frarøvet en velsignelse som Gud hadde tenkt at du skulle ha. Men kan ikke Gud stoppe oss da og lede oss et annet sted? Jo Gud kan stoppe deg og lede deg annerledes, men du vil vite at det er han som gjør det.

Er alt som skjer med deg og i verden Guds vilje? Jeg har ofte hørt folk si at når noe galt skjedde så må Gud ha en vilje med det. Det kan være en ulykke som noen opplevde eller en som døde av kreft.
Men er det slik at alt ondt som kommer din vei er Guds vilje? Jeg er overbevist at det ikke er slik. Det å si at alt som skjer er Guds vilje er faktisk en djevelsk løgn, for det gjør oss ineffektive og ute av stand til å kjempe mot ham. Hvorfor skal vi for eksempel be om en ting, når Gud allerede har bestemt utfallet av bønnen. Og hvorfor kjempe mot synd, hvis jeg ikke kan gjøre noe fra eller til.

Jeg tror de fleste av oss som er kristne vet at Gud er god og hans vilje for oss er det beste, men jeg tror fienden har kart å narre mange med å si at alt som skjer er Guds vilje, slik at vi ikke søker Guds vilje for våre liv. Mange ganger tror jeg de ikke tenker bevisst på det en gang, men tanker har påvirket mange uten at vi har vært klar over det.
Ofte kan vi lage teorier ut i fra erfaringer eller tradisjoner som vi har, isteden for å gå til Bibelen å se hva den sier, og tro det. Ofte lager vi våre egne teorier når vi ikke finner noen svar eller hvis svare betyr at jeg har et ansvar.
Jeg vil bare legge til at det kan være mange faktorer inn i bildet når Guds vilje ikke skjer, det trenger ikke ene og alene være at du ikke ber eller har vantro, men det kan være en årsak av flere. Før du føler deg for fordømt av dette vil jeg anbefale at du leser hele undervisningen.

Gud er vanskelig å forstå
En annen tanke som djevelen gjerne vil at du skal tro på er at Gud er vanskelig å forstå. Hans tanker er jo så mye større en våres, og det er nesten umulig å få innblikk i dem. Dermed slår vi oss til ro med at det som skjer det skjer, og det må jo være dette som er Guds vilje. Men dette er ikke Bibelsk!
Mitt ønske med denne undervisningen er å få deg til å se at alt som skjer med deg er ikke er av Gud. Og det er mulig å forstå Han og hva som er Hans vilje med våre liv. Jeg ønsker å bryte ned noen tankebygninger som fienden har lagt i dine tanker om kunnskapen om hvem Gud er..
2Kor 10:4f
 4 For våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverker,
 5 idet vi river ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.

 

Kan vi forstå Guds tanker (og hans vilje)?

Gud ønsker at vi skal vite hva som er hans vilje for oss på alle områder i livet, fordi Han er interessert i livene våre, og ønsker at vi skal få det beste ut av dem. Han ønsker også at vi skal være effektiv i tjenesten for Ham. Derfor ber Paulus oss om å være kloke å forstå hva som er Guds vilje.
Ef 5:17
Vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje!

En tanke som fienden har gitt mang her er: ”Guds tanker er så høye at de er umulig å forstå hva som egentlig er Guds vilje.” Men er dette sannheten? Det skriftstedet som ofte blir brukt i denne sammenheng er Jes 55:8. Og man siterer det slik: Hans veier er så mye høyere en mine veier og de er uransakelige. Står det virkelig at Guds tanker er så høye at vi ikke kan forstå noen av dem? La oss lese hva det virkelig står:

Jes 55:7-11
Den ugudelige må forlate sin vei og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal han forbarme seg over ham, og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt.
For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren.
For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker.
Ja, likesom regnet og snøen faller ned fra himmelen og ikke vender tilbake dit, men vanner jorden og får den til å bære og gro, så den gir såkorn til såmannen og brød til den som eter,
slik skal mitt ord være, det som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg vil, og ha framgang med alt som jeg sender det til

Hvilke tanker er det som ikke er Guds tanker? Jo, de mennesker som er ugudelig og urettferdig, men når den ugudelige og urettferdige omvender seg, da vil han få del i Guds tanker. Selv om vi er kristne har vi mange ganger ugudelige og urettferdige tanker, for vi lever i en verden der Guds tanker er fjert fra veldig mange, og vi lar oss påvirke av den. Men når vi lever i omvendelse og lar Guds tanker, som han formidler gjennom sitt ord, få grobunn i våre sinn, vil Guds vilje ha fremgang og vekst i våre liv. Les Salme 1
Sal 1:1-3
 1 Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete,
 2 men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt.
 3 Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til.

En annen ting er at dette var skrevet på Gamle Testamentes tid. I det Gamle Testamentet var det ikke alle som hadde tilgang til å forstå Gud, derfor sendt Gud salvet personer som; profeter, ledere og konger som kunngjorde hva Guds vilje var. Et eksempel er Moses som fikk vite Guds vilje for Israels folk. Det var ingen andre enn Moses som Gud åpenbarte sin vilje for. Så det var kun utvalgte personer som kunne ha samfunn med Gud i GT, men da Jesus kom og døde sendte han Den Hellige Ånd til oss, som skulle veilede oss til den fulle og hele sannhet.
Joh 16:13
 13 Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere.

Så Den Hellige Ånd er her for å veilede oss til hva som er Guds vilje. Djevelen ønsker villede oss og å skjule sannheten om Gud for oss, mens Den Hellige Ånd ønsker å åpenbare hvem Gud er og hva hans vilje er for oss.

Paulus skriver også:
Kol 1:9-11
 9 Derfor har vi heller ikke holdt opp med å be for dere, like fra den dag vi fikk høre om det. Vi ber om at dere må fylles med kunnskap om Guds vilje i all åndelig visdom og forstand,
 10 så dere kan vandre verdig for Herren, til behag for ham i alle ting, ved at dere bærer frukt og vokser i all god gjerning gjennom kunnskapen om Gud,
 11 og blir styrket med all kraft etter hans herlighets makt, så dere kan ha all utholdenhet og tålmodighet.

Hvis Paulus mente at det ikke gikk an å vite hva som var Guds vilje, hvorfor skrev han da til menigheten i Kolossæ at de måtte fylles med kunnskap om Guds vilje i all åndelig visdom og forstand?
Jeg tror det er ganske klart at Gud vil at vi skal søke hans vilje og å kjenne den.
Det å få kunnskap om Guds vilje vil også føre til at vi handler deretter. Jeg tror vi mangler mye av dette i norsk kristenhet i dag. Vi søker for eksempel ofte mer hva som er lommebokas eller bankkontoens vilje, isteden for og virkelig søke hva som er Guds vilje.

Mer vi vet Guds vilje, jo mer effektiv er vi tjeneste for ham. Vi vil også bli mer fylt av Guds kraft i våre liv og bære frukt i vår tjeneste. Lengter ikke du etter dette? Jeg gjør i hver fall det!
Guds tanker er mange ganger veldig mye høyere enn våres, men vi trenger i mange tilfeller å omvende oss og starte med å fylle oss med sannheten slik at vi kan vite hans tanker og ønsker er for oss. Denne verdens tankegang er mange ganger forferdelig langt borte fra hva som er Guds vilje og tanker også, og vi lar oss i stor grad påvirke av dem.  

Tar med et skriftsted til som sier dette klart.
Rom 12:2
 2 Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne.

Hvis vi ikke kunne forstå Guds vilje, hvorfor sier Paulus at vi kan dømme om hva som er hans fullkomne vilje? Her står det rimelig klart at vi kan dømme om hans vilje, men hva er problemet? Jo hvis våre sinn er lik denne verdens, kan vi ikke dømme om hva som er Guds vilje, men hvis våre sinn blir forandret kan vi det. Så igjen handler det om å omvende seg ved å bytte ut de gale tankene med Guds tanker.

Det å tro at Guds vilje er vanskelig å forstå hindrer oss i å søke Hans vilje, og det er nettopp dette som fienden vår ønsker at vi skal tenke, for det gjør oss også ineffektive i vår vandring og felleskap med Gud. Derfor trenger vi å tenke annerledes, vi må se sannheten, og det er hva jeg blant annet gir deg nå.  
 

Få oppdateringer om ny undervisning

Din e-post

* må fylles ut
 

Visjonen bak denne siden

Helbredelse og gjenoppretting av mennesket og menneskers liv er en oppdagelse av to viktige sannheter: Hvem Gud er, og hvem du i sannhet er!
1. Oppdage at Gud er kjærlighet.
2. Oppdage hva det vil si at du er skapt i Guds bilde og din verdi.
Se: Kjernen i det jeg underviser, Visjonen og Hvem er Bibelundervisning?