Slide 1

Previous Next

Kan jeg miste frelsen? Og hva er den utilgivelige synd?


Kan jeg miste frelsen? - Den utilgivelige synd

Opprettet mandag 08. desember 2014 00:20 Publisert Treff: 22266

Kategori: Les undervisningen

Den utilgivelige synd


Et av de spørsmålene jeg får oftest på nettsidene mine er: Har jeg begått den utilgivelige synd? Det vil si en synd som ikke kan bli tilgitt. De er ofte redd for at de har spottet Den Hellige Ånd og mistet frelsen for godt.
Matt 12:31
31 Derfor sier jeg dere: All synd og spott skal menneskene få forlatelse for, men spott mot Ånden skal ikke bli forlatt.

1Joh 5:16
16 Dersom noen ser sin bror gjøre en synd som ikke er til døden, så skal han be, og han skal gi ham liv – det vil si dem som synder, men ikke til døden. Det finnes synd som er til døden, det er ikke om den jeg sier at han skal be.

Jeg tror disse skriftsteder handler om mennesker som ved med sin bevisst vilje gjør direkte opprør mot Den Hellige Ånds overbevisning om Jesus Kristus. Det handler om de som bevisst har sagt: ”Jeg vil ikke ha noe med Gud å gjøre!” "Jeg vet at Jesus er veien, sannheten og livet, men jeg velger allikevel min egen vei."

Jeg har allerede sagt at Gud har tilgitt all synd, og jeg har allerede gitt deg skriftsteder på dette som i 1 Joh 2:2, men det er allikevel en synd som det ikke finnes tilgivelse for, og som fører til død. 
Det finnes synd som er til døden (1Joh 5:16).
Hva er denne synden?
1 Johannes var skrevet til en menighet der en del hadde en gnostisk tanke. De som trodde på den gnostisk læren trodde ikke at synd eksisterte, og at de ikke trengte å ta imot tilgivelsen. De fornektet at synd i det hele tatt eksisterte, og det er disse Johannes skriver om her.

Jesus sier om Den Hellige Ånd at han vil komme blant annet for å overbevise verden om synd.
Joh 16:9
9 Om synd, fordi de ikke tror på Meg,

Hvis du ikke tror på Jesus, vil du aldri motta gaven om syndenes forlatelse.  Dette handler om de som totalt avviser Den Hellige Ånds overbevisning om synd, og for disse finnes det ingen håp om et evig liv og frelse, og det er en synd som det ikke finnes tilgivelse for.
Gud vil faktisk ikke tilgi deg for at du ikke tror at Jesus er veien, sannheten og livet.
Joh 14:6
6 Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.

Så det handler blant annet om disse som ikke lenger ønsker å la seg overbevise av Den Hellige Ånd.

Hvis du er redd for at du har mistet frelsen eller begått den utilgivelige synd, kan jeg fortelle deg at du ikke har det! For dette handler om de som har harde hjerter, og ikke er villige til å omvende seg. Hvis du har et hard og u-sensitivt hjerte vil du ikke ha vært redd for dette.

Jeg tror det alltid er tilgivelse for de som ønsker å omvende seg, noe som spesielt lignelsen i Luk 15:11-32, om den bortkommende sønn, forteller oss. 

Vi leste også over i 2Tim 2:12-13 der det står at om vi fornekter Gud, vil han fornekte oss, men det vil også si at når vi ikke fornekter han, vil Gud ikke fornekte oss.

Hva med Hebreerbrevet 6:4-6
Et skriftsted som mange har problemer med er Heb 6:4-6. Første gangen jeg skrev ned og talte inn denne undervisningen unngikk jeg å ta med dette skriftstedet, for jeg følte jeg ikke kunne forklare det bra nok, men i de siste årene har jeg mer og mer forstått hva det snakkes om.
4 For dem som en gang har blitt opplyst og har smakt den himmelske gave og har fått del i Den Hellige Ånd
5 og har smakt Guds gode ord og kreftene fra den kommende tidsalder -,
6 for dem er det umulig å bli fornyet til omvendelse igjen, hvis de faller fra. For de korsfester Guds Sønn for seg selv på ny og stiller Ham åpenlyst til skamme. 
(BGO)

Det som  er viktig å legge merke til her, er at det er noen kriterier for de som ikke kan fornyes til omvendelse, og det er:

De som har blitt opplyst.
Dette handler om de som virkelig har fått en åpenbaring av hva Guds kjærlighet er og hva frelsen går ut på. I den engelske Amplified Bible står det de som en gang for alle har blitt opplyst. Det vil ikke si at de bare har et lite lys og en åpenbaring om dette, men at de virkelig har det, og de har det når de også avviser Gud. De avviser ikke Gud på grunn av vantro, men fordi de velger det!

Smakt de himmelske gaver
Det neste her er at de har smakt de himmelske gaver å fått del i den Hellige Ånd. Det vi si at de har opplevd Guds kraft, de har blitt brukt i Guds kraft og de vet 100% at Gud kraft eksisterer, men allikevel fornekter de.

Smakt Guds kjærlighet
Det neste igjen er at de har smakt Guds gode ord, de har smakt hans kjærlighet og de vet at Gud er kjærlighet, men de velger allikevel og fornekte Gud.
Når disse kriteriene blir møtt, da finnes det ikke omvendelse og de korsfester Jesus på nytt, og dette er også å spotte Den Hellige Ånd, og jeg er overbevist om at du som leser dette ikke er i denne kategorien.

Husk også at dette sannsynligvis var skrevet til mennesker som hadde sett med sine egen øyne at Jesus fysisk døde på korset for deres synder.

Igjen: Det handler om de som vet at de virkelig vet hvem Gud er. De har en stor åpenbaring av hans kjærlighet og kraft, men så allikevel fornekter de.

Jeg tror de aller fleste som fornekter Gud, ser ikke at vi virkelig kan stole på Gud, at han vil oss det beste. De tviler på hans kjærlighet og hvem Gud er. De har kanskje heller ikke opplevd så mye av hans kraft. Så de aller fleste som fornekter Gud gjør det fordi de tviler og har ikke et rett bilde av Gud, de har feil kunnskap om Gud.

Men de som Hebreerbrevets forfatter sikter til er de som virkelig har fått en åpenbaring om Gud, de har den rette kunnskapen om ham og de tviler egentlig ikke på han. Det er ikke snakke om de som egentlig tviler litt, men de vet at de vet at Jesus er veien, sannheten og livet, men allikevel fornekter de ham og de gjør dette helt bevisst.
Dette var faktisk hva som skjedde med djevelen også, han visste hvem Gud var, allikevel gjorde han opprør mot ham.

Selv den bortkommende sønn i Lukas 15 hadde ikke begått den utilgivelige synd, selv om det han hadde gjorde var rimelig grovt som drukket seg full, hadde drevet hor, stjålet, løyet og andre ting. Denne sønnen hadde sannsynligvis ikke et helt rette bilde av sin far heller, for sønnen trodde at fordi han hadde gjort så mye galt, måtte han igjen gjøre seg fortjent til å bli sønn. Han sier: Jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn, la meg heller bli en tjener for deg. Han sier egentlig: La meg gjøre meg fortjent til tittelen sønn igjen. Men vi kan lese at faren tar imot sønnen sin helt uten betingelser, og det er slik vår Gud er!

Du kan ikke dømme.
Det er noen som har spurt meg: Mener du at de som driver homofil praksis, de som driver hor og gjør i mot de ti bud ikke har fornektet frelsen?
Mitt svar til dette er: Det kan være at synden de gjør allerede har gjort at de har forherdet sine hjerter og fornektet Gud, men jeg kan ikke dømme om dette. Jeg vet ikke hva som bor i disse menneskenes hjerter.

Hvis vi dømmer er vi som fariseerne som bare så på det ytre og på om mennesker fulgte loven eller ikke, og dømte ut i fra dette, men jeg har ingen rett til å dømme noen til fortapelsen!
Så igjen! Du kan ikke dømme hva som bor i andre menneskers hjerter.

Hvis du for eksempel hadde sett på Davids liv fra utsiden, så kunne det virke som om han fullstendig hadde gjort avkall på troen sin da han med viten og viljen begikk hor og mord (2Sam 11 og 12).  Kong David burde ha visst bedre, han kjente til moseloven veldig godt og han var det øverste leder for landet sitt.
Men Gud forkastet ikke David på grunn av hans synd. Det var konsekvenser for hans synd, men Gud forkastet eller avviste ikke David. Han blir i NT fremdeles kalt en mann etter Guds hjerte og en mann som hadde tro, han blir fremdeles nevnt som en av troens menn i Heb 11:32.

Spott mot Den Hellige Ånd
Som nevnt så tror jeg spott mot Den Hellige Ånd er og rett og slett fornekte Guds kraft og at Jesus  er veien, sannheten og livet selv om de vet at Jesus er dette, men jeg vet at mange kan ha en frykt at de har spottet Den Hellige Ånd fordi de har spottende og banne ord i sine tanker mot Jesus og Den Hellige Ånd.

La meg gi deg et kort svar på dette: Husk alle dine tanker er ikke dine tanker. Det er faktisk en fienden som kan gi deg tanker inn i dine tanker, og som ikke er dine tanker. Han kan gi deg spottende tanker mot Den Hellige Ånd, og fortelle deg etterpå at du har spottet den Hellige Ånd og i tilegg begått den utilgivelige synd.
Du har ikke spottet Den Hellige Ånd, først og fremst fordi de ikke kom fra ditt hjerte, men det var ikke dine tanker heller.

Hva om jeg blir sint på Gud eller en som ønsker å frasi meg frelsen og jeg sier spottende ting mot den Hellige Ånd, som at: Jeg spotter deg Hellige Ånd! Har jeg da begått den utilgivelige synd og har jeg da noen mulighet til å komme til himmelen igjen?
Mitt svar på dette er: Ja det kan du! For spott mot Den Hellige Ånd kommer ikke an på hva du sier og hva slags ord du bruker, det som det kommer an på er rett og slett fornekte Guds kraft og at Jesus  er veien, sannheten og livet selv om de vet at dette er tilfelle.

For en mer utdypende svar på hvordan fienden kan snakke til oss, se undervisningen om:
Fridd ut fra mørkets makt!

Mister vi frelsen når vi bevisst synder?

Sier ikke Bibelen at jeg mister frelsen når jeg faller i en synd, som jeg vet er en synd?
Som vi har sett på allerede så kan vi ikke miste frelsen ved vår synd, men jeg vet at en del mennesker er redd for dette. De er redd for at fordi jeg gjorde en synd som jeg visste var en synd, så har jeg mistet frelsen.
Problemet med denne tankegangen er at jeg tror vi stort sette vet at vi falt i en synd som vi vet var en synd, så hvis dette var sant, ville vi hoppe ut og inn av himmelen hver gang vi syndet, og jeg vet at dette ikke er tilfelle.
Men hva da med Heb 10.
Heb. 10:26f
26 For dersom vi synder med vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da er det ikke lenger tilbake noe offer for synder,
27 men bare en forferdelig gru for dom, og en nidkjærhetens brann som skal fortære de gjenstridige
.

Husk først og fremst at dette skriftstedet er nå tatt ut av sin sammenheng, og skriftsteder som dette kan virke skremmende når man bare siterer disse to versene. Når du leser Bibelen er det alltid viktig å lese den i sin sammenheng.

Hovedtemaet i Hebreerbrevet er at vi er kalt til noe bedre enn å leve under loven. Den var skrevet til kristne jøder som ønsket å gå tilbake til loven og jødedommen (Gamle Testamentet) igjen.
Så når forfatteren av Hebreerbrevet nevner sannheten i disse versene, hvilken sannhet er det han snakker om? Jeg tror han snakker om denne sannheten om at vi ikke lenger er under loven. Grunnen til at de fleste faller inn i synd er på grunn av at vi tror på en aller annen måte at vi fremdeles er bundet til en lov, og at Gud er sint når vi bryter hans lov. Ofte er dette årsaken til at vi synder, vi ser ikke helt sannheten om hva Jesus har gjort og hvem Gud er og hvem vi er i Ham.
Eller vi kan glemmer dette og følge etter følelsene i øyeblikket. La meg si det slik: Hebreerbrevet 10:26-27 er ikke til de som ikke helt har sett sannheten eller for et øyeblikk glemmer den, men for den som har sett sannheten men allikevel bevisst gjør opprør mot den.

Ett poeng til her er ikke at vi synder, men at vi med viten og viljen synder. Fokus er på viljen. Jeg er ganske sikker på at dette ikke handler om å falle i en synd, som vi kanskje også ofte vet er en synd, men med viten og viljen leve i synden og i opprør i mot Gud.

I vers 27 står det at en brann skal fortære de gjenstridige. Hvem er de gjenstridige? Jeg tror dette handler om de ikke troende.
Synonymer for gjenstridige er blant annet: harde, forherdet, stivsinnet, stride og ubøyelige. Disse er det som har fornektet troen, de er stolte og Gud står de stolte imot. (Jak 4:6)

Galaterbrevet kapitel 5
Hva da med Gal 5, står det ikke der at de som gjør synd ikke skal arve Guds rike?
Gal 5:19-21
19 Kjødets gjerninger er åpenbare. De er: ekteskapsbrudd, hor, urenhet, skamløs utukt,
20 avgudsdyrkelse, trolldom, hat, stridigheter, sjalusi, vrede, selvhevdelse, splittelser, partier,
21 misunnelse, mord, drukkenskap, usømmelig festing og andre slike gjerninger. Om disse gjerningene sier jeg dere nå på forhånd, slik som jeg også sa til dere tidligere, at de som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike. (BGO)

Igjen er det viktig å lese dette i sin sammenheng. Paulus snakker igjen om at vi er blitt satt fri i fra å være slaver under loven og han snakker om at vi ikke skal bruk friheten vår til å leve etter kjødet, og han minner dem på hva det vil si å leve etter kjødet.
Deretter sier han:
Gal 5:22-25 (BGO)
22 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet,
23 saktmodighet, selvtukt. Loven er ikke imot slike.
24 Og de som tilhører Kristus, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster.
25 Hvis vi lever i Ånden, så la oss også vandre i Ånden!

Mange glemmer vers 24 her, eller de vil gjerne hoppe over den fordi de ikke forstår dette verset helt. Jeg var en av dem i mange år.
Ofte tenker vi at fordi jeg gjør fremdeles noen av kjødets gjerninger (hvis du ikke vet hva som menes med kjødet, se på hva dens gjerninger er), så har jeg ikke helt korsfestet kjødet. Så jeg må prøve å korsfeste det ved å oppføre meg bedre og gjøre åndens frukter. Det var slik jeg så på dette skriftstedet før, men jeg støtet bort i et problem i første delen av dette verset, der det står: De som tilhører Kristus...
Den logiske tankegangen da er at hvis jeg gjør en av kjødets gjerninger så tilhører jeg ikke Kristus lenger, for så lenge jeg ikke har klart å korsfeste kjødet, så tilhører jeg jo ikke Kristus. Det er faktisk hva dette verset sier, at det er kun de som har korsfestet kjødet som tilhører Gud. Hvis du har denne tankegangen om at kjødet er noe du må korsfeste selv, vil dette verset skape problemer og gi deg grå hår.
Noen bortforklarer dette med, og jeg har vært en av dem(bare se tidligere versjoner av denne undervisningen) at det handler om de som praktiserer kjødets gjerninger, det vil si de som gjør det av vane og igjen og igjen, men det er faktisk ikke hva Paulus vil frem til og det gir ikke noe svar på vers 24.
Men hva er det Paulus ønsker å få frem da?

Igjen: Sammenhengen er viktig! Det er igjen snakk om loven og at vi ikke er under den. Før vi ble kristne hadde vi en syndenatur, og den måten som vi kunne holde syndenaturen i sjakk på var blant annet ved loven, men loven var kun ment som noe midlertidig (det var en skygge), for ingen klarte å leve opp til den.
Det som skjer når vi blir født på nytt er nettopp at vi blir: Født på nytt. Vi får en ny natur på innsiden, en ny natur som erstatter den gamle, den gamle syndenaturen.

Kjødet er den måten syndenaturen oppførte seg og tenkte på, men kjødet er ikke lengre deg! Jesus satte deg fra fra syndenaturen, den ble korsfestet med ham og han satte deg fri fra loven og syndens makt (Se Rom 8:2).
Men siden vi er frie kan vi da bare gå ut og synde så mye vi vil? Det var spørsmålet Paulus fikk, og Paulus svarer på dette både i Rom 6, men også her i Gal 5. Eller han instruerer dem om hva det vil si at de nå har de fått en ny ånd på innsiden, og at vi nå må vandre eller handle etter ånden og ikke lengre etter kjødet.

Som en kristen kan du fremdeles velge å vandre etter kjødet, men du er ikke lengre i kjødet, det vil si det er ikke lengre en del av deg, det er korsfestet, og siden det er dødt og korsfestet oppfør deg deretter også.
25 Hvis vi lever i Ånden, så la oss også vandre i Ånden!

Hvis du har tatt imot Jesus har du også korsfestet kjødet, men du kan fremdeles oppføre deg som om dette ikke var tilfelle, derfor oppfordrer Paulus oss til at siden vi lever i Ånden, la oss også vandre etter den. Jeg håper du ser hva jeg vil frem til?

Dette verset handler ikke om at hvis jeg gjør en synd eller følger etter kjødets gjerninger, så mister jeg frelsen eller ikke tilhører Gud lengre, den bare oppfordrer oss og minner oss om hvem vi engang var og at vi ikke lenger trenger å oppføre oss slik vi engang var. Vi har fått åndens frukter nå, så la oss også følge etter dem.


Kan vi bare fortsette med å synde?
Igjen kommer jeg tilbake til dette spørsmålet som mange er redd for: Så siden vi ikke kan miste frelsen ved å synde, kan vi bare da fortsette med å synde. Nei lang derifra.
Rom 6:1-2 (BGO)
1 Hva skal vi da si? Skal vi fortsette i synden for at nåden kan bli så mye større?
2 På ingen måte! Vi som døde fra synden, hvordan kan vi fortsette å leve i den?

Igjen handler det om at vi må huske på hva som skjedde da vi ble født på nytt, vi døde for syndens makt, så hvorfor skal vi legge oss under for den igjen?

Synd er bare dumt, det kan i verste fall før til at du blir forført til å fra si deg frelsen.
Det er noen på dommens dag som Gud må si at han ikke kjenner. Dette handler om de som har satt sin lit til sine egne gjerninger, og som tror at på grunn av hva de har gjort vil de komme inn i himmelen. Det handler om de som ikke har satt sin lit til Jesus som frelse, og som ikke egentlig kjenner Gud vår far eller har et nært fellesskap med ham.
Det det hele kommer ann på er vårt forhold til han, det handler om å kjenne ham.

Matt 7:21-23
21 Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje.
22 Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn?
23 Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett!

 

Stille spørsmålstegn ved hva Gud har sagt
Du bør også være på vakt hvis du begynner med å stille spørsmålstegn ved det Gud har sagt.
Djevelen er også kalt forføreren eller løgneren(Joh. 8:44), og han vil gjerne lyve om Gud og forføre deg på samme måte som han gjorde med Adam og Eva.
2Kor 11:3
3 Men jeg frykter for at likesom slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanker bli fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus.

Hva var det djevelen sa til Eva? Han sa: ”Har Gud virkelig sagt at…. ”  Han stilte spørsmålstegn ved det Gud hadde sagt. Hvis du begynner å stille spørsmålstegn ved det som Gud har sagt, vær overvåkene og ikke la deg forføre.

Evangeliet er enkelt, hvis du føler det er veldig komplisert har du sannsynligvis trodd på noen av djevelens løgner.


Hva det hele handler om!


I dette siste kapittelet vil jeg oppsummere hva det hele egentlig handler om. Det vi snakker om er å miste frelsen og frykten for å begå den utilgivelige synd.

La meg stille deg dette spørsmålet: Hva handler evangeliet om? Evangeliet betyr de gode eller glade nyhetene. Hva er de gode og glade nyhetene?

Er de gode nyhetene at Gud var sint på oss fordi vi var syndere, men at Jesus blidgjorde Gud da han døde på korset? Er det gode nyheter at hvis vi ikke skjerper oss, så vil Gud fjerne seg fra oss og kanskje sende oss i fortapelsen? Er Gud sint på oss når vi synder, og truer oss med fortapelsen hvis vi ikke omvender oss?

Nei de gode eller glade nyhetene er ingen av disse tingene! Hva er det da? Hva dreier det hele seg om?  Hvorfor var det skapte Gud oss?

Gud skapte deg for å ha fellesskap med deg! Og du er skapt for å ha fellesskap med ham
Hva Gud er ute etter er at du skal være deg selv, sammen med ham.

Og det er alt han ønsker, det var derfor han sendte sin sønn Jesus, fordi han elsket deg og ønsket å igjen ha fellesskap med deg!
Gud sendte ikke sin sønn Jesus fordi han var vred på deg, men fordi han elsket deg!

Når du ser dette vil det ta bort all frykt for at du har mistet frelsen!

Gud er verd på synd, for synd er alt som prøver å stjele og ødelegge dette fellesskapet, først og fremst med Gud, men også med oss selv og andre.
Når synd kom inn i verden ved Adam og Eva, kom også skyld, fordømmelse og skam inn og det førte til at de gjemte seg for Gud, det skilte dem fra å ha fellesskap med ham.
Gud lette etter Adam og Eva i hagen. Han ønsket fremdeles å ha fellesskap med dem og han var faktisk ikke sint på dem heller, men synden, som førte til skam og skyld, gjorde at de nå begynte å trekke seg unna Gud.

Det har alltid handlet om fellesskap med Gud, og det er alt hva det handler om. Det er hva du ble skapt til, det er hensikten med ditt liv.
Det handler ikke om bud og regler, det handler ikke om hvor mye kan jeg synde for å komme til himmelen, det handler ikke om å prøve å leve så hellig som mulig, det handler ikke om å prøve å unngå å synde, men det handler om fellesskap med Gud din far.

Når du ser hvor høyt han elsker deg og hvem du originalt er skapt til å være, vil dette også føre til at du lever hellig og du vil oppdage at du synder mindre og mindre, men alt det som det dreier seg om er fellesskap. Det er det som vår sjelfiende så gjerne vil ødelegge, derfor er det ofte at han vil male et bilde av en Gud som er sint på deg, og som er fjern og langt borte. Han vil gjerne ha deg inn i et syndemønster som igjen leder til at du har skam, fordømmelse og skyld og som igjen fører til at du drar deg vekk fra Gud å ha fellesskap med ham.

Eller på den andre siden så ønsker vår sjelfienden, djevelen, å gjøre deg veldig selvrettferdig, der du tror at du selv har klart å tilfredsstille Gud ved å oppføre deg bra og leve ganske hellig. Religion og loviskhet, som handler om alt hva du må gjøre og prestere, er noe som dreper et nært fellesskap med andre og med Gud.

Du kan prøve og sette mange bud og regler på din mann eller kone, eller din familie og se hvordan det vil påvirke ditt forhold til dem. Hvis du bare forholder deg til dem basert på disse bud og reglene, vil du da ha et nært og intimt forhold med dem? Jeg tror neppe det.
Jeg snakker ikke om at ikke skal ha grenser i en familie, det er viktig å snakke om grensesetting, men du kan ikke basere hele ditt forhold på det.

Hvis du har bud som: Du skal aldri såre meg, du må alltid vise kjærlighet til meg, du må alltid vise meg oppmerksomhet, du må alltid lytte til meg når jeg sier noe, du må alltid være hjelpsom, du må snakke med meg og bruke tid med meg minst en time om dagen også videre, ville dette ha ført til et nært og intimt forhold til dine nære? Nei jeg tror ikke det.

Men det er mange kristne som ser på Gud på denne måten, de føler at Gud sier: Ikke sår meg ved å synde, du må alltid vise meg kjærlighet ved dine gjerninger (husk det som du har gjort mot en av mine minste etc.), du må alltid vise meg oppmerksomhet ved å snakke om meg til andre, du må alltid lytte og gjøre eksakt hva jeg forteller deg (så pass på at du har trent deg opp til å høre meg, og at du hører meg perfekt og at det ikke er noen ting som er av deg og at du hundre prosent gjør min vilje), vær alltid hjelpsom mot andre (så når noen ber deg om å gjøre noe, som foreksempel i menigheten må du alltid stille opp), husk alltid å bruke minst en time med meg om dagen, be og les din Bibel!
Mange føler at Gud krever disse tingene. Til tider så føler de at de kanskje klarer å gjøre det ganske bra også, men allikevel så spør de: Hvorfor føles Gud så langt borte?
Jeg kan gi deg et svar: Du baserer ditt forhold til Gud på bud og regler, og det vil stjele ditt nære forhold til din himmelske far.

Jeg skjønner mer og mer hvorfor Jesus var så sint på den religiøse tankegangen som fariseerne hadde, for det var den tingen som virkelig stjal fra mennesker et nært forhold med Gud vår far.

La meg bare helt til slutt fortelle igjen at jeg vet at Gud er en god Gud! Og Han elsker deg veldig høyt! Han vil aldri slutte å elske deg, og Gud vil gjøre det Han kan for at du skal se Hans kjærlighet.
Ikke la deg lure av fienden som sier at Gud er sint på deg for synd du ha gjort, og la deg heller ikke lure av løgnene om at synd er helt ok.
Husk Jesus kom for å sette deg fri fra syndens makt, for synd er en makt som ønsker å kontrollere deg og ditt liv. Han kom ikke for at du fremdeles kan fortsette i synd som før eller være slave under synd som før, for det vil bare føre til negative ting i livet ditt.

Evangeliet gir deg ikke en unnskyldning for å synde, den setter deg ikke fri til å synde, men den setter deg fri fra synd og dens makt. Det er gode nyheter som vil sette deg fri fra skyld skam og fordømmelse og den vil gi deg kraft til å leve det livet Gud ønsker for deg!

Evangeliet er gode og glade nyheter som forteller deg at du ikke lenger trenger å være slave under synd, depresjon, håpløshet, frykt, sykdom også videre!
Hvis ikke annet er oppgitt er det Norsk Bibel A/S av 1988 sin oversettelse jeg har brukt.
Copyright © 1988: Norsk Bibel AS

*BGO - Betyr Bibelen Guds Ord. Det er den norske King James sin versjon av Bibelen.
Copyright © 1997: Bibelforlaget, 3540 Nesbyen, 1997.

*NO 78/85 - Er Bibelforlaget sin oversettelse fra 78/85
© Bibelselskapet

Få oppdateringer om ny undervisning

Meld deg på oppdatering og seminar

* indicates required
 

Visjonen bak denne siden

Helbredelse og gjenoppretting av mennesket og menneskers liv er en oppdagelse av to viktige sannheter: Hvem Gud er, og hvem du i sannhet er!
1. Oppdage at Gud er kjærlighet.
2. Oppdage hva det vil si at du er skapt i Guds bilde og din verdi.
Se: Kjernen i det jeg underviser, Visjonen og Hvem er Bibelundervisning?